Fysio- en Manuele Therapie A. van der Lee

Geschiedenis in het kort

De Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie A. van der Lee werd in december 1984 gestart aan de Dijkshoornseweg te Den Hoorn. De praktijk groeide al snel “uit zijn jasje” en verhuisde na 5 jaar naar een groter pand. In 1989 werd de voormalige supermarkt aan de Prinses Beatrixstraat betrokken en dit betekende meer werkruimte en goede parkeervoorzieningen. De praktijk werd uitgebreid met een medewerker. In 1991 vestigde een Oefentherapeute Cesar zich in hetzelfde pand. Na deze uitbreidingen volgden het Paramedisch Oefen Centrum en een Diëtistenpraktijk. Deze vier paramedische disciplines kunnen heel goed naast elkaar werken en maken gebruik van ieders specifieke expertise.

Fysiotherapie in het kort

Het logo van de beroepsvereniging van fysiotherapeuten geeft aan dat een fysiotherapeut “een specialist in bewegen” is. Dit geeft in grote lijnen het werkveld aan waarmee een fysiotherapeut in zijn dagelijkse praktijk te maken heeft.  De fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met het bewegingsapparaat dat wil zeggen met het beïnvloeden van de houding en het bewegen. Naast het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat wordt de fysiotherapeut ook ingeschakeld bij problemen met longen, hart en bloedvaten.

KNGF logo
Het logo van de beroepsvereniging (K.N.G.F.) voor fysiotherapeuten.

Aanvankelijk was vooral het behandelen (curatief) van klachten het aandachtsgebied van de fysiotherapeut, maar geleidelijk wordt de fysiotherapeut ook steeds meer ingeschakeld bij het begeleiden van mensen om klachten te voorkomen (preventief). Dit preventief werken is de laatste jaren meer in opkomst, doordat in de medische wereld steeds meer aandacht is voor preventieve gezondheidszorg onder het motto: ”voorkomen is beter dan genezen!”. Binnen het Paramedisch Centrum biedt het Paramedisch Oefen Centrum bewegingsprogramma’s aan met deze preventieve doelstelling.


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

De rol van de fysiotherapeut als “specialist in bewegen” is niet meer weg te denken in de moderne gezondheidszorg. Jaarlijks gaan er ongeveer 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Vanwege zijn specifieke deskundigheid is de fysiotherapeut direct toegankelijk, dat wil zeggen dat voor een bezoek aan de fysiotherapeut geen verwijzing van een arts noodzakelijk is. Door deze ontwikkeling ziet de fysiotherapeut cliënten op verwijzing van een arts of zonder tussenkomst van een arts. 

Directe Toegankelijkheid Fysioth
De fysiotherapeut kan zonder tussenkomst van huisarts of specialist worden bezocht.

Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich vooral op het verbeteren van de houding en de functie van het bewegingsapparaat. Daarnaast wordt de fysiotherapeut bezocht bij klachten aan longen, hart- en bloedvaten. De cliënt gaat over het algemeen bij de fysiotherapeut op bezoek als er klachten zijn. Dit bezoek kan plaats vinden op advies van een arts of zonder tussenkomst van een arts.

Indien een cliënt zonder tussenkomst van een arts een afspraak maakt met een fysiotherapeut, vindt er eerst een screening (gesprek en kort onderzoek) plaats. Tijdens deze screening bepaalt de fysiotherapeut of er sprake is van een indicatie voor fysiotherapie. Besluit de fysiotherapeut dat dit niet het geval is, dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd en wordt een advies gegeven. Indien nodig zal de cliënt dan naar de huisarts of specialist (via de huisarts) worden verwezen. Indien uit de screening blijkt dat er wel een indicatie voor fysiotherapie is, dan zal dit met de cliënt worden besproken. In overleg wordt er dan een beleid bepaald om tot behandeling over te gaan.

Een bezoek aan de fysiotherapeut vindt altijd plaats op afspraak. Bij het eerste contact vindt er altijd een onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit een kort gesprek en een bewegings-onderzoek. Op die manier wordt er gekeken naar de oorzaak van de klachten. Als de fysiotherapeut besluit dat er een indicatie is voor fysiotherapie dan kan met de behandeling worden begonnen. De behandeling vindt plaats op basis van een behandelplan dat wordt opgesteld tijdens het eerste onderzoek. Hierbij maakt de fysiotherapeut gebruik van kennis van het meest recente bewijs uit wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice) in combinatie met de persoonlijke situatie van de cliënt.

De behandeling bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Informatie verstrekking
  • Adviseren
  • Fysiotherapeutisch handelen 

Informatie verstrekking
De cliënt wordt geïnformeerd over de bevindingen van het eerste onderzoek en het voorgestelde beleid. Dus in het kort: “wat is er aan de hand en wat kan er het beste aan worden gedaan”.  De fysiotherapeut stelt een behandelingsplan op en bespreekt dat met de cliënt. Daarnaast geeft de fysiotherapeut aan wat naar zijn idee de onderliggende oorzaak van de klachten is. Om te voorkomen dat de klachten na herstel opnieuw zouden ontstaan of na herstel opnieuw zouden ontstaan moet hiermee rekening gehouden worden.

Adviseren
De fysiotherapeut adviseert de cliënt met het doel zo snel en goed mogelijk tot vermindering van de klachten te komen of aan de cliënt te laten weten op welke manier met klachten om te gaan. Het is ook voor de cliënt van belang om te weten waardoor de klachten zijn ontstaan om in de toekomst de klachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Fysiotherapeutisch handelen 
Een fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit oefentherapie, massagetechnieken en fysische therapie. De fysiotherapeut maakt op basis van zijn (wetenschappelijke) kennis en het inzicht in de persoonlijke problematiek van de cliënt een keuze van de beste behandelmethode en stelt hiervoor een behandelplan op. Voor verschillende indicaties bestaan protocollen om te behandelen op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis. Dit past de fysiotherapeut aan op de persoonlijke situatie van de cliënt. Het is dus altijd “maatwerk”.  Fysiotherapie kan er soms ook op gericht zijn de cliënt te informeren, adviseren of behandelen om met een beperking te kunnen leven. Naast de behandeling krijgt de cliënt meestal oefeningen mee om in de thuissituatie het effect van de behandeling te ondersteunen.

Sportfysiotherapie en Manuele Therapie

Na de Opleiding Fysiotherapie tot Algemeen Fysiotherapeut is het voor de fysiotherapeut mogelijk zich te specialiseren. Binnen het vakgebied Fysiotherapie worden dit “verbijzonderingen” genoemd. In de Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie A. van der Lee zijn er naast Algemeen Fysiotherapie twee verbijzonderingen (specialisaties) aanwezig: Sportfysiotherapie en Manuele Therapie. De opleiding tot Sportfysiotherapeut of Manueel Therapeut zijn meerjarige opleidingen van 2-4 jaar en er vindt kwaliteitsbewaking plaats door verplichte bij- en nascholingen.

Sportfysiotherapie
Een sportfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures, het geven van adviezen over sportgerelateerde vragen en het begeleiden bij training en bewegingsprogramma´s. De sportfysiotherapeut heeft door zijn opleiding inzicht in processen, die in het lichaam plaats vinden tijdens inspanning en geeft daardoor adviezen en begeleiding op maat bij het herstel van blessures, trainingsopbouw en bij het voorkomen van het (opnieuw) ontstaan van blessures. Door zijn persoonlijke interesse in sportbeoefening heeft de sportfysiotherapeut, naast zijn specifieke deskundigheid, inlevingsvermogen in de belevingswereld van de sporter.

Manuele Therapie
Het doel van Manuele Therapie is om door te helpen bij het verbeteren van de bewegingsfunctie van gewrichten een gunstige invloed te hebben op de houding en op bewegingen van het lichaam. Deze doelstelling komt dus overeen met de doelstelling van de Algemeen Fysiotherapeut.

De Manueel Therapeut is echter opgeleid in het uitvoeren van een aantal specifieke technieken om bewegingen in de gewrichten beter te laten verlopen. Hierdoor worden bewegingsstoornissen in de gewrichten opgeheven en treedt er een verbetering van de bewegingsfunctie op. Door verbetering van de houding en de bewegingsfunctie kunnen klachten verminderen. De manueel therapeutische behandeling wordt ondersteund door het geven van informatie, adviezen en een oefenprogramma.