Praktijk voor Oefentherapie Cesar

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar is sinds 1991 aan de Prinses Beatrixstraat in Den Hoorn  gevestigd. Natalie Bak maakt met haar praktijk deel uit van het Paramedisch Centrum en vult de diensten binnen het Paramedisch Centrum aan met een specifieke benaderingswijze van klachten aan het bewegingsapparaat. 

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie
Het is mogelijk om een afspraak te maken met een oefentherapeut Cesar zonder verwijzing van een arts. De oefentherapeut Cesar is namelijk “direct toegankelijk”. Het is daardoor de keuze van de cliënt om eerst een arts te consulteren of direct een afspraak te maken met de  oefentherapeut. De oefentherapeut Cesar kan ook een consultatief onderzoek doen.
De oefentherapeut Cesar doet de verslaggeving toekomen aan de huisarts, zodat deze op de hoogte is van de bevindingen van de oefentherapeut en het advies over een mogelijk vervolgtraject.


Kwaliteitsbewaking door de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
De Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (V.V.O.C.M.) houdt een Kwaliteitsregister bij. Dit is een Kwaliteitsregister voor Paramedici. Sinds juni 2000 kunnen alle oefentherapeuten Cesar zich voor een basisregister aanmelden, waarop na vijf jaar wordt overgegaan tot de feitelijke registratie in het Centrale Kwaliteitsregister voor Paramedici. De oefentherapeut Cesar moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden hebben voldaan.
Deze voorwaarden hebben te maken met factoren als (continuïteit) in werkervaring en deskundigheidsbevordering. De deskundigheidsbevordering bestaat uit het volgen van bij- en nascholingscursussen en een structureel overleg met collegae. Dit laatste, de intercollegiale toetsing, vindt plaats onder leiding van daartoe geschoolde collega. Op deze manier kan de kwaliteit van een oefentherapeut Cesar toetsbaar gemaakt worden. Om alles met betrekking tot kwaliteitsbevordering- en bewaking in goede banen te leiden, heeft de Vereniging Bewegingsleer Cesar een kwaliteitsfunctionaris in dienst.
Daarnaast kent de Vereniging Bewegingsleer Cesar een “Keurmerk oefentherapeut Cesar”. Dit keurmerk is een beschermd beeldmerk en kan worden aangevraagd bij de V.V.O.C.M.. Alleen oefentherapeuten Cesar, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben het recht om het
blauwe Cesar logo en muurschild te voeren.

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Deze behandelmethode is ontwikkeld door Marie Cesar en richt zich op het behandelen en het voorkomen van klachten, die het gevolg zijn van een onjuist houdings- en bewegingspatroon. Dit kan al dan niet veroorzaakt worden door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte
Mensen lopen, gaan zitten, staan op, bukken, tillen en springen. Bij deze bewegingen gebruikt niet iedereen dezelfde spieren in gelijke mate. Elk mens beweegt dus op zijn eigen manier. Deze bewegen worden grotendeels onbewust uitgevoerd en iedereen ontwikkelt daarbij zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Niet al die gewoonten blijken echter goed te zijn voor het lichaam en kunnen daarbij klachten veroorzaken.
De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is:
·          Iedereen heeft een persoonlijk optimaal houdings- en bewegingspatroon;
·          Iedereen kan goede houdings- en bewegingsgewoonten ontwikkelen via een gericht leerproces.
Bewegingen worden "goed" genoemd als de betrokken structuren (o.a. spieren, gewrichten) optimaal samenwerken en daarbij op de juiste manier worden belast.

Doel
Het doel van oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of  voorkomen, uitgaande van ieders - strikt persoonlijke - bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de situatie, waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Werkwijze
Een oefentherapeut Cesar stelt een behandelplan op “maat” op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. De uitgangspunten voor dit behandelplan zijn:
·          de diagnostiek van verwijzer en oefentherapeut Cesar;
·          het onderzoek van de oefentherapeut Cesar;
·          de individuele situatie en mogelijkheden van de cliënt;
·          het doel van de therapie.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is namelijk het inpassen van het geleerde in het dagelijks leven.
Oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of - indien noodzakelijk - bij de patiënt thuis. Elke behandeling duurt 30 minuten en is individueel. Er is ook een mogelijkheid om aan groepslessen deel te nemen.

Indicaties voor verwijzing

Oefentherapie Cesar kan worden toegepast bij:

·          Het behandelen van klachten door houdings- en bewegingsproblematiek, die al dan niet het gevolg zijn van klachten aan de nek, schouder of rug, heupklachten of spanningshoofdpijn;
·          Het bestrijden van beroepsklachten;
·          Het verbeteren van houdings- en bewegingsproblematiek ter voorkoming van (beroeps)klachten;
·          Het behandelen van klachten door een verkeerde ademhalingstechniek en spanningsklachten, waarvan C.O.P.D. en hyperventilatie voorbeelden zijn;
·          Het behandelen van patiënten met orthopedische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld artrose, osteoporose, en de ziekte van Scheuermann;
·          Het behandelen van reumatische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew;
·          Revalidatie;
·          K.A.N.S.;
·          Klachten bij zwangerschap, waaronder bekkenklachten;
·          Het behandeling van kinderen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, inefficiëntie in houding en bewegen, asymmetrie in houding en motoriek, schrijfproblemen, een verkeerd bewegingspatroon of een niet voldoende ontwikkelde grove- en fijne motoriek.

Kinderoefentherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen, waardoor het feit dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren niet altijd vanzelfsprekend is. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen, waardoor het bewegen gemakkelijker en plezieriger wordt. Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind. Misschien herkent u in een van onderstaande voorbeelden uw kind!
“Hij valt zo vaak”;
“Los fietsen lukt maar niet”;
“Het zwemmen wil telkens niet lukken”;
“Het handschrift is slordig en gespannen”;
“Mijn baby is een billenschuiver”;
“Alleen de tv en computer zijn boeiend”;
“Hij wil niet buiten spelen”.


Wat doet de kinderoefentherapeut?
Kinderoefentherapie is een specialisatie van de oefentherapeut Cesar. Bij behandeling van kinderen wordt, net als bij de Algemene Oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond.

Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter bij leeftijdsgenoten en soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose D.C.D.. Bij diagnoses als N.L.D., A.D.N.D. en Dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Onderzoek
Na aanmelding wordt een motorisch onderzoek gedaan. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind met als achtergrond de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Aan de volgende motorische vaardigheden van de motoriek wordt aandacht besteed: het evenwicht, de grove motoriek, de fijne motoriek, de oog-handcoördinatie, het schrijven, het lichaamsschema, de ruimtelijke oriëntatie en de houding. Verder wordt er tijdens het onderzoek een indruk verkregen van het gedrag van het kind, zoals concentratie, impulsiviteit en faalangst. Op die manier kan worden beoordeeld wat de mogelijkheden van het kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplannen worden weergegeven in een verslag, dat wordt besproken met de ouders. Meestal gaat er ook een verslag naar de huisarts en de school. 

Behandeling
Bij de individuele behandeling worden oefeningen aangeboden op een manier, die het kind als plezierig ervaart en zich daardoor spelenderwijs vaardigheden eigen maakt. Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan zowel voorwaarden voor als vaardigheden binnen de motoriek. De benadering wordt aangesloten op de belevingswereld en de interesse van het kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij belangrijk. Verder wordt er tijdens de periode van behandelen overlegd met ouders en leerkrachten over de vorderingen en over eventuele ondersteunende begeleiding thuis of in de klas.