Skip to main content

Privacy reglement

Privacyreglement

Voorwaarden en reglementen

Algemeen
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Deze wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft de persoon, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan worden genoemd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (W.G.B.O.).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over onze plichten en uw rechten op grond van de A.V.G. en de W.G.B.O..

Zorgvuldigheid Bij het Paramedisch Centrum Den Hoorn worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Privacy reglement

De plichten van de praktijk
Het Paramedisch Centrum Den Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met die persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Paramedisch Centrum Den Hoorn houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (W.G.B.O.).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.

Als Paramedisch Centrum Den Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dat via de contactgegevens van het Paramedisch Centrum Den Hoorn.

Persoonsgegevens klanten
De persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door het Paramedisch Centrum Den Hoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doelstellingen;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het Paramedisch Centrum Den Hoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer (privé en zakelijk);
 • E-mailadres (privé en zakelijk).

Uw persoonsgegevens worden door het Paramedisch Centrum Den Hoorn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
De persoonsgegevens van de medewerkers worden door het Paramedisch Centrum Den Hoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het Paramedisch Centrum Den Hoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door het Paramedisch Centrum Den Hoorn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de contract periode en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het A.V.G.-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het elektronische cliëntendossier (E.P.D.);
 • Intercollegiale communicatie via een beveiligde app;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Verbeteren van de zorg aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens met derden delen als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Paramedisch Centrum Den Hoorn 
bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Verstrekking gegevens
De medewerkers van het Paramedisch Centrum Den Hoorn hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal, uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.